1 augusti, 2016

”Uppförandekoden ställer nya krav på riskkapitalbolagen”

SVCA har inrättat en egen uppförandekod för sina medlemmar. Koden ställer höga krav på öppenhet och insyn. – Att lägga sig på en basnivå är inte tillräckligt, säger tillsynsnämndens ordförande, professor Hans-Gunnar Axberger.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Hans-Gunnar Axberger, professor i juridik vid Uppsala universitet och tidigare bland annat Justitieombudsman, är ordförande i SVCA:s tillsynsnämnd.

Nämnden har inte fått in någon anmälan för granskning. I stället har man själv valt att granska dels om den information som riskkapitalbolagen har på sina webbplatser överensstämmer med kraven i uppförandekoden, dels frågan om de bolag som äger företag som tillhandahåller flyktingboenden gör så i enlighet med kodens krav.

Vad gäller flyktingboendena är granskningen inte avslutad, men Axberger konstaterar att det som hittills kommit fram leder till tre konstateranden:

  • För det första är det få bolag som är verksamma här. Men när man söker bilda sig en uppfattning pekar det som kommit fram på att eventuella problem handlar om myndigheternas upphandling. Men det är en helt annan fråga som vi inte kommer att kommentera i detalj.
  • För det andra ställde vi oss frågan om kvaliteten på de boenden som tillhandahålls av riskkapitalägda företag. Här finns en utförlig dokumentation hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det har gjorts påpekanden, men dessa har åtgärdats och IVO har inte gått vidare i något ärende som berör de företag vars verksamhet vi tittat på.
  • För det tredje ställer vi oss frågan om hur väl berörda riskkapitalbolag informerat på sina webbplatser i enlighet med kodens krav. Den punkten arbetar vi just nu vidare med.

Vad gäller frågan om informationsgivning på riskkapitalbolags webbplatser har granskningen resulterat i ett antal rekommendationer. Dessa föreskriver bland annat att informationen på ett riskkapitalbolags webbplats ska vara sakligt utformad. Den ska också vara anpassad så att journalister och allmänhet utan närmare branschkunskap ska kunna förstå den.  (länk: http://svcanamnd.se/wp-content/uploads/2016/05/Tillsynsn%C3%A4mndens-Beslut-den-27-april-2016.pdf)

  • Syftet med uppförandekoden är enligt dess portalbestämmelse att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet. Därvid gäller bland annat att ett riskkapitalbolag på ett för allmänhet och massmedier tillgängligt sätt aktivt ska informera om sin verksamhet samt fortlöpande överväga vilken information som det finns ett legitimt intresse för och säkerställa att den informationen görs tillgänglig.
  • Riskkapitalbolagens webbplatser är allmänt sett ambitiösa och många gånger utomordentligt informationsrika. De överväganden nämnden gjort har inte tagit sikte på att finna brister och peka på dessa utan på att ge rekommendationer som såvitt uppförandekoden angår kan leda till en för branschen gemensam standard.
  • Nämnden konstaterar att öppenhet och insyn getts en helt central roll i säkerställandet av allmänhetens förtroende för riskkapitalbranschen. Genom sin strävan efter – som det heter i kommentaren – aktiv transparens ställer uppförandekoden enligt nämndens mening strängare krav på riskkapitalbolagens informationsgivning än vad som gäller i de delar av affärslivet där motsvarande åtagande saknas. Det är med andra ord inte tillräckligt för ett bolag som har att efterleva uppförandekoden att lägga sig på vad man uppfattar som en basnivå, det krävs mer.

Axberger konstaterar att arbetet med att uppnå det syfte som är kodens mål – att säkerställa allmänhetens förtroende för att riskkapitalbolagen agerar ansvarsfullt och professionellt samt att främja kunskapen om riskkapitalbolagens verksamhet – är en process som ställer nya krav på SVCA:s medlemmar.

  • Under vårt arbete med frågan om informationsgivning har vi fått in en hel del intressanta synpunkter på vad kraven i praktiken innebär för företagen. Våra rekommendationer bygger på en sammanvägning av synpunkterna och de krav som vi menar ska ställas om man ska uppnå syftet med koden.